SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
     
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
"Posiłek w szkole i w domu"
11 września 2022 r.
 

"Posiłek w szkole i w domu" przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł (150% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, które wynosi 600,00 zł) oraz spełnione są warunki wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wniosek o przyznanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku w szkole należy złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk.
(druk wniosku)
Do wniosku dołączyć należy:

  • zaświadczenie potwierdzające dochody (w tym również kredyty i pożyczki) i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej - aktualny, (druk)
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,
  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie  postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie świadczenia.
Informuję jednocześnie, że Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk
Agnieszka Kornacka

 
 
Pliki do pobrania:
- wniosek
- zaświadczenie o zarobkach