ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIELENIU
Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki
Gimnazjum
 
   
 
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Informacja o postępowaniu rekrutacjnym i uzupełniającym
do oddziału przedszkolnego i klasy I
Szkoły Podstwowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu
na rok szkolny 2017/2018
Zapisy do oddziału przedszkolnego

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24.04.2017 r. - 27.05.2017 r.
01.06.2017 r. - 05.06.2017 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
do 29.05.2017 r.
do 09.06.2017 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
31.05.2017 r.
12.06.2017 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
01.-02.06.2017 r.
13.-14.06.2017 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
05.06.2017 r.
15.06.2017 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. (docx) (pdf)

Wzór deklaracji o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego. (docx) (pdf)


Zapisy do klasy pierwszej

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku doszkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24.04.2017 r. - 27.05.2017 r.
01.06.2017 r. - 05.06.2017 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
do 29.05.2017 r.
do 09.06.2017 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
31.05.2017 r.
12.06.2017 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
01.-02.06.2017 r.
13.-14.06.2017 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
05.06.2017 r.
15.06.2017 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wzór zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstwowej. (docx) (pdf)
W przypadku pytań, wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły Sabina Topij-Brylińska osobiście lub telefonicznie pod numerem 56 688 55 27 w godzinach pracy szkoły.
Zapraszamy