SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
 
 
Szanowni Państwo,


do naszej szkoły w ramach realizacji programu Ministerstwa Cyfryzacji "Laptop dla ucznia", dostarczono laptopy, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV.

Przekazanie laptopów nastąpi po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji wymaganej zapisami ww. ustawy.

Aby uczeń mógł otrzymać laptop rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest w pierwszej kolejności do złożenia oświadczenia:
1) o nie otrzymaniu laptopa w innej szkole lub klasie,
2) o nie otrzymaniu lub otrzymaniu komputera przenośnego typu laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uczniowi klasy IV objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych.

Jeżeli uczeń klasy IV otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, czy korzystają z Programu pn. "Laptop dla ucznia", czy wsparcia z innych programów (np. z Grantów PPGR).

W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach Programu "Laptop dla ucznia", laptop otrzymany w ramach np. Grantów PPGR finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do Gminy, z której uczeń go otrzymał.

W przypadku zwrotu przez rodziców laptopów z programu "Granty PPGR", Grantobiorca (czyli Gmina) jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Partnera projektu - Politechnikę Łódzką oraz Beneficjenta (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Laptop przekazany uczniowi klasy IV stanowi własność jego rodziców/opiekunów prawnych. Laptop nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat (w szczególności nie dokonuje zbycia laptopa, nie oddaje go w użyczenie, nie wynajmuje lub nie przekazuje do użytku osobom trzecim) od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia.

Rodzice ucznia klasy objętej wsparciem mogą odmówić przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami/opiekunami prawnymi tego ucznia.

Laptop przyznany, na podstawie umowy użyczenia, stanowiący własność organu prowadzącego szkołę, w przypadku zmiany szkoły przez ucznia podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły.

Po złożeniu oświadczeń i przygotowaniu umów wraz z protokołem odbioru rodzice/opiekunowie prawni osobiście odbiorą laptopy w szkole.

O terminie odbioru zostaną Państwo powiadomieni.

Oświadczenie zamieszczone poniżej proszę złożyć do dnia 30.10.2023 r.

Szczegóły projektu znajdą Państwo pod adresem projektu: https://laptopdlaucznia.gov.pl
Załączniki:
1) Oświadczenie,
2) Umowa przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop,
3) Umowa użyczenia komputera przenośnego typu laptop,
4) Protokół przekazania,
5) Klauzula informacyjna.

Aktualności
Dokumenty szkoły
Szkoła Podstawowa
Kadra pedagogiczna
Osiągnięcia
Ważne terminy
Zasady oceniania
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i psycholog
Kontakt
Rozkład jazdy autobusów
Deklaracja dostepności
RODO
Konsultacje