SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
 
Deklaracja dostępności
 

Szkoła Podstawowa w Zieleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. gen Tadeusza Kościuszki w Zieleniu.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy serwisu starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i zamieszczać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • Strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości redaktorzy będą to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Rybacka, e-mail: sekretariat@zielen.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 688 55 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Zieleniu jest trzykondygnacyjny: piwnica, parter, I piętro. Dostęp do budynku możliwy jest przez wejście główne. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie jednego schodka. Brak podjazdu dla osób na wózkach.

Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się na parterze budynku. Dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami. Budynek nie posiada wind i podnośników.

Z tyłu budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Miejsce to jest dostępne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma tłumacza języka migowego.

 
Aktualności
Dokumenty szkoły
Szkoła Podstawowa
Kadra pedagogiczna
Osiągnięcia
Ważne terminy
Zasady oceniania
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i psycholog
Kontakt
Rozkład jazdy autobusów
Deklaracja dostepności
RODO
Konsultacje