SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIELENIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
Klauzura informacyjna
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem Twoich Danych/danych Twojego dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu. Dane do kontaktu: nr telefonu: 56/688 55 27; listownie na adres: Zieleń 56, 87-200 Wąbrzeźno, email: szkola@zielen.edu.pl,
2. Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka oraz przysługujących Ci praw Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować wysyłając maila na adres d.baczkowski@jumi2012.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach oświatowych, związanych z nauką i wychowaniem uczniów, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania podstaw prawnych wynikających z art. 6 i 9 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
4. Podanie danych:
- w ustawowych celach oświatowych, przy realizacji obowiązku szkolnego jest obowiązkowe. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych/danych Twojego dziecka lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu.
- jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody która jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka lub śledzenia losów absolwentów.
5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
6. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
7. Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie uprawnionym podmiotom. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych.
W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do:
-- dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15;
-- sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16;
-- usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli:
*** wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
*** Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
*** Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem,
- ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
.
Aktualności
Dokumenty szkoły
Szkoła Podstawowa
Kadra pedagogiczna
Osiągnięcia
Ważne terminy
Zasady oceniania
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i psycholog
Kontakt
Rozkład jazdy autobusów
Deklaracja dostepności
RODO
Konsultacje